Novinky
20.9.2017 | Projekt - Podporujeme vzdělávání

OPVVV, VÝZVA Č. 02_16_022 PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ - ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I.

Základní škola Luštěnice, okres Mladá Boleslav je realizátorem projektu v rámci Výzvy č. č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony PRO MŠ A ZŠ I., Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV):

Název projektu:                           Podporujeme vzdělávání

Registrační číslo:                        CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004652

Podrobnější informace zde:

thumb
08.12.2015 | Portál Pro školy

Informace pro rodiče - zde

thumb
22.10.2015 | Projekty MŠMT v rámci OP VK.

Podpora čtenářské a jazykové gramotnosti na ZŠ

MŠMT, OPVK výzva č. 56

CZ.1.07/1.1.00/56.2599

Projekt je zaměřen na podporu kurikulární reformy a výuku cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních.

V rámci programu budou podpořeny tyto aktivity:
1. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti
2. Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky

Datum zahájení projektu: 1. 7. 2015
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2015
Předpokládaná doba trvání projektu: 6 měsíců
Celkové náklady na klíčové aktivity:  610 476,00 Kč
 

Rozvoj technických dovedností na ZŠ

MŠMT, OPVK výzva č. 57

CZ.1.07/1.1.00/57.0297

 

Projekt je zaměřen na rozvoj technických dovedností.

V rámci programu budou podpořeny tyto aktivity:
1. Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy
 

Datum zahájení projektu: 1. 7. 2015
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2015
Předpokládaná doba trvání projektu: 6 měsíců
Celkové náklady na klíčové aktivity:  204 112,00 Kč
 

Specifické poruchy učení

V naší populaci jsou specifickými poruchami učení znevýhodněna asi 4 % žáků. Z nich přibližně 95 % připadá na dyslexie. Tyto poruchy bývají označované jako vývojové. Termín „vývojové“ je ve spojení s těmito dysfunkcemi velmi nadějnou záležitostí. U dyslexie se náprava podaří u 80 – 85 % postižených. Všechny specifické poruchy učení se projevují a diagnostikují většinou až po nástupu do školy v souvislosti se školní zátěží a provázejí žáka po celý první stupeň školy. Tyto poruchy učení se projevují u dětí napříč celým spektrem rozložení inteligenčního kvocientu, tedy jak u dětí nadprůměrně inteligentních (např. Albert Einstein byl dyslektik), tak i podprůměrně inteligentních.

DYSLEXIE - porucha čtení

Varovné signály:

Náprava:

Trpělivost, brát ohled na jeho individuální tempo, dbát na pečlivost v nácviku s minimem zafixovaných chyb. Metody slabičného čtení, nácvik rychlého čtení slabik a slov s pomocí odkrývacího okénka, užívání barevných písmen, zvukových signálů k nácviku kvality hlásek a jejich délky.

DYSGRAFIE - porucha psaní

Hlavní projevy jsou shodné s dyslexií, avšak mají písemnou podobu. Patří mezi ně například:

DYSORTOGRAFIE - porucha pravopisu

Tato porucha ještě více posiluje rozpor mezi mluvenou a psanou formou projevu žáka. Neschopnost osvojit si gramatickou normu se netýká celé gramatiky, ale výběrově jen některých specifických jevů, například psaní i – y, nerozeznávání sykavek, nedodržení délky samohlásek, nerozeznávání hranic mezi slovy.

Odstraňování těchto chyb je velmi náročné, přesto však na něj nelze rezignovat. Je třeba se řídit radami odborníků a důsledně dodržovat jimi navržené postupy.

DYSKALKULIE - porucha počítání, diagnostikuje poměrně zřídka

Projevuje se:

Dyskalkulie je záležitostí velmi složitou, příčiny a projevy jsou velmi různé.

Je třeba si uvědomit, že do zvládnutí matematických úkonů je třeba zapojit mnoho dovedností, z nichž každá může být nějak poškozena.

Náprava:

názorná práce, řazení prvků podle velikosti, zobrazování prvků, vkládání geometrických tvarů do odpovídajících výřezů v desce, kostce apod. Používání čtvercové sítě, počítadla, tabulky násobků, číselné osy, kalkulačky.

Specifická porucha chování

Je způsobena nezralostí nervové soustavy. Příznaky se projevují v oblasti citové, motorické, poznávací, ale úroveň inteligence bývá zásadně nedotčena. Je nejčastější příčinou výchovných a zprostředkovaně i vzdělávacích obtíží v mladším školním věku. S dospíváním tyto potíže odeznívají.

Hlavní příznaky:

  1. Poruchy pozornosti a soustředěnosti
  2. Hyperaktivita – motorický neklid, hravost, živost, neustálý pohyb rukama, třesy nohou, okusování předmětů
  3. Emoční labilita – výrazné výkyvy nálad bez zřetelného důvodu, nedostatečná sebekontrola, nezvládání norem chování, výrazná dráždivost, chování bez zábran.
  4. Poruchy učení – neschopnost zvládnout běžnými pedagogickými prostředky osvojení základních dovedností číst, psát, počítat, i když je inteligence neporušená.
  5. Poruchy myšlení, řeči a paměti – nedostatek abstrakce, nesouvislost v myšlení, vady výslovnosti, komolení slov.
  6. Zvláštnosti v sociálním chování – neschopnost dodržovat základní společenské normy – nezvládnutí vykání, formálního kontaktu s dospělými, snaha se vlichotit ,lehkovážnost.
  7. Výrazná nerovnoměrnost ve výkonnosti a nevyváženost reakcí.

Je nezbytné správně diagnostikovat situaci žáka tak, aby nebylo specifické chování zaměněno za vzdorovitost, vzpurnost, aby žák nebyl obviněn ze schválností a aby vzdělávací potíže, které se k obrazu poruchy přidávají, nebyly považovány za nedostatek schopností a za nedostatek inteligence.

 

Další podrobnější informace o poruchách učení a chování

literatura

 

Diagnostika

Podle současné platné legislativy provádí diagnostiku SPU tato pracoviště:

Tato pracoviště mohou stanovit objektivní diagnózu SPU, a to na základě psychologického a speciálně - pedagogického vyšetření. Toto vyšetření musí být komplexní.

Dítě je testováno prostřednictvím standardizovaných baterií či testů ( např. zkouška laterality, hodnocení výkonu ve čtení, hodnocení psaných prací, vyšetření řeči, vyšetření inteligence, vyšetření zrakové i sluchové percepce, diagnostika specifických vývojových poruch v českém jazyce,…).

Součástí diagnostiky je také diferenciální diagnostika SPU od mentálního postižení, smyslového postižení, specifických vývojových poruch jazyka, kulturní zanedbanosti a dalších poruch.

Po skončení komplexního vyšetření je vypracována zpráva, ve které by měly být obsaženy komplexní výsledky vyšetření s konkrétními návrhy pro práci s jedincem. Velmi důležitou součástí je informace, zda se jedná o skutečnou specifickou poruchu učení ( zda byla tedy stanovena objektivní diagnóza SPU ).

Dále je nutné odlišit je od nespecifických poruch. To jsou obtíže vznikající z nejrůznějších vnějších příčin při výuce čtení, psaní a matematiky ( např. zanedbání školní docházky, psychická deprivace, dětská neuróza, nedostatek zraku, sluchu,…jde o tzv. pseudoporuchy).

 

Péče o děti se specifickými vývojovými poruchami učení

Je nezbytné, aby po celou dobu docházky byla dětem s SPU věnována speciální péče.

V současné době lze zajišťovat speciální péči v těchto formách:

 

Integrace

Konkrétní podmínky integrace žáka s poruchou učení doporučuje škole pedagogicko-psychologická poradna na základě jeho vyšetření. To znamená, že doporučuje konkrétní opatření v dalším pedagogickém vedení žáka, způsob zohledňování jeho obtíží, způsob jeho hodnocení, může doporučit zařazení žáka do nápravné péče, případně jeho vřazení do specializované dyslektické třídy.

Na základě doporučení je žákovi vypracován individuální vzdělávací plán, který obsahuje konkrétní cíle a metody práce, materiály, pomůcky, způsob jeho hodnocení a také zapojení a spolupráce jak rodičů, tak i daného žáka do procesu vzdělávání.

Individuální vzdělávací plán může být při nezájmu a nespolupráci rodičů i dítěte zrušen.