Novinky
20.9.2017 | Projekt - Podporujeme vzdělávání

OPVVV, VÝZVA Č. 02_16_022 PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ - ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I.

Základní škola Luštěnice, okres Mladá Boleslav je realizátorem projektu v rámci Výzvy č. č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony PRO MŠ A ZŠ I., Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV):

Název projektu:                           Podporujeme vzdělávání

Registrační číslo:                        CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004652

Podrobnější informace zde:

thumb
08.12.2015 | Portál Pro školy

Informace pro rodiče - zde

thumb
22.10.2015 | Projekty MŠMT v rámci OP VK.

Podpora čtenářské a jazykové gramotnosti na ZŠ

MŠMT, OPVK výzva č. 56

CZ.1.07/1.1.00/56.2599

Projekt je zaměřen na podporu kurikulární reformy a výuku cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních.

V rámci programu budou podpořeny tyto aktivity:
1. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti
2. Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky

Datum zahájení projektu: 1. 7. 2015
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2015
Předpokládaná doba trvání projektu: 6 měsíců
Celkové náklady na klíčové aktivity:  610 476,00 Kč
 

Rozvoj technických dovedností na ZŠ

MŠMT, OPVK výzva č. 57

CZ.1.07/1.1.00/57.0297

 

Projekt je zaměřen na rozvoj technických dovedností.

V rámci programu budou podpořeny tyto aktivity:
1. Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy
 

Datum zahájení projektu: 1. 7. 2015
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2015
Předpokládaná doba trvání projektu: 6 měsíců
Celkové náklady na klíčové aktivity:  204 112,00 Kč
 

Školská rada

Školská rada je zřizována na základě Školského zákona (472/2011 Sb.)

§ 167 Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Článek I.
Členové školské rady

1. Školská rada je šestičlenná. Členové školské rady jsou složeni z následujících zástupců:

2. Funkční období členů školské rady je tři roky.

3. Členem školské rady nemůže být ředitel školy.

4. Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.

5. Členem školské rady musí být bezúhonná fyzická osoba, způsobilá k právním úkonům. Bezúhonnost dokládá čestným prohlášením.

6. Členství ve školské radě je čestnou funkcí.

Článek II.
Volba členů školské rady

 1. Při volbě členů školské rady se dodržuje poměr členů stanovený v čl. II. odst. 1 tohoto volebního řádu.
 2. Volby do školské rady zajišťuje v souladu s volebním řádem ředitel školy prostřednictvím volební komise. Členy volební komise jmenuje ředitel školy. Volební komise koordinuje přípravy, průběh a provedení voleb, zejména po organizačně technické stránce.
 3. Při úmrtí voleného člena školské rady zajistí ředitel školy konání řádné volby k obsazení uvolněného místa člena školské rady. Funkční období takto zvoleného člena školské rady je tříleté.
 4. Volba členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilých žáků a studentů a za pedagogické pracovníky školy probíhá jednokolové, a to za každou skupinu zvlášť
 5. Třídní učitelé navrhují jednoho zástupce nezletilých žáků jako kandidáty na členství ve školské radě.
 6. Z navržených kandidátů sestaví volební komise volební listinu kandidátů pro volbu za zákonné zástupce nezletilých žáků, a volební listinu kandidátů pro volbu za pedagogické pracovníky školy.
 7. Oprávněný volič (zákonný zástupce nezletilých žáků) volí vybrané kandidáty způsobem zakroužkování pořadového čísla kandidáta na volebním lístku. Platný hlas je takový, který počtem zakroužkovaných kandidátů na volebním lístku odpovídá maximálnímu počtu 1/3 zástupců z celkového počtu členů školské rady nebo počet označených kandidátů je nižší než 1/3 zástupců z celkového počtu členů školské rady.
 8. Volební komise zpracuje výsledky druhého kola hlasování a určí pořadí jednotlivých kandidátů podle počtu získaných hlasů. Kandidáti s největším počtem obdržených hlasů se stávají členy školské rady. Při rovnosti hlasů se stanoví pořadí losem.
 9. Výsledky voleb ředitel školy neprodleně zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňující dálkový přístup. Zvolení za člena školské rady sdělí ředitel školy kandidátům písemně.
 10. O průběhu volby členů školské rady se vyhotovuje písemný protokol, který obsahuje: přehled kandidátů, datum konání voleb, celkový počet oprávněných voličů, celkový počet zúčastněných voličů a výsledkovou listinu z druhého kola voleb (pořadí umístění kandidátů, včetně počtu získaných hlasů). Výsledky voleb se vyhotovují samostatně za zákonné zástupce nezletilých žáků a samostatně za pedagogické pracovníky školy. Protokol stvrzují všichni členové volební komise svým podpisem.
 11. K protokolu o průběhu volby se připojí oznámení o konání voleb, seznam členů volební komise, jeden výtisk volebních lístků a seznam zvolených členů školské rady.
 12. Kopii protokolu o průběhu volby členů školské rady doručí ředitel školy zřizovateli. Kopie protokolu o průběhu volby se zašle včetně příloh bez seznamu zvolených členů školské rady. Originál protokolu o průběhu volby členů školské rady včetně příloh zůstává škole a je uložen na ředitelství školy. Nezvolí–li zákonní zástupci nezletilých žáků stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy. Opakovanou výzvu vyhlásí ředitel školy ve lhůtě do 7 dnů po konání voleb.