Základní škola Luštěnice

Základní škola Luštěnice je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Kapacita školy umožňuje vzdělávat 300 žáků.

Plánované akce

Další plánované akce

Základní škola Luštěnice, okres Mladá Boleslav

Základní škola Luštěnice je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Kapacita školy umožňuje vzdělávat 300 žáků.

Informace pro rodiče

Foto ke článku
Informace pro rodiče  | 14.10.2020

Distanční výuka od 14. října 2020

Od středy 14. 10. 2020 jsou uzavřeny oba dva stupně základní školy včetně provozu školní družiny i školní jídelny. Tato opatření platí podle posledních informací do pátku 23. 10. 2020. Obědy jsou na toto období automaticky odhlášeny. Na následující týden od 26. 10. jsou vyhlášeny podzimní prázdniny. O vývoji situace po 1. listopadu budeme informovat na stránkách školy.

Škola přechází na systém distanční výuky.

Podle sdělení vlády není pro ošetřovné nutné potvrzení školy.

Tisková zpráva Ministerstva práce a sociálních věcí - ZDE

Tisková informace k ošetřovnému - ZDE

Pokud se cokoliv změní, budeme informovat touto cestou.

Foto ke článku
Informace pro rodiče  | 02.10.2020

Zahájení kroužků - změny

Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu od 5. října 2020 a s tím souvisejících omezení, jsme nuceni pozměnit provozování některých kroužků. Podrobnější informace naleznete zde. (týden od 5.10 do 9. 10. je SUDÝ)

 

PROVOZ ZÁKLADNÍ ŠKOLY LUŠTĚNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 VZHLEDEM KE COVID-19
Informace pro rodiče  | 25.08.2020

PROVOZ ZÁKLADNÍ ŠKOLY LUŠTĚNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 VZHLEDEM KE COVID-19

Vzhledem k měnící se epidemiologické situaci a rozdílné intenzitě výskytu onemocnění covid-19

v jednotlivých okresech České republiky není zcela reálné stanovit pro školy plošně jednotný a závazný postup, a proto byla pro naši školu stanovena následující opatření, která odpovídají obecnému doporučení Ministerstva zdravotnictví (MZd). Další pravidla v této oblasti mohou být zaváděna v návaznosti na protiepidemická opatření uvedená u příslušného stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví – tzv. semafor, v návaznosti na protiepidemická opatření uložená místně příslušnou KHS, příp. na celostátní úrovni MZd.

 • Škola zajišťuje v rámci své kompetence např. dezinfekci rukou, úklid prostor, dodržování základních hygienických pravidel, nevpouští do budovy nemocné osoby atp.
 • Místně příslušná KHS nařizuje speciální protiepidemická opatření s ohledem na aktuální situaci a místní podmínky, např. nařizuje ohniskovou dezinfekci, izolaci, karanténu, lékařský dohled, zvýšený zdravotnický dozor, krytí úst a nosu, provádění zdravotního filtru apod.

OBECNÉ INFORMACE A DOPORUČENÍ K PROVOZU ŠKOLY od 1. 9. 2020

 • Škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy, a to 1. 9. 2020 slavnostním zahájením před budovou školy v 7,30 hodin. Do budovy školy a třídy může žáka 1. ročníku doprovodit pouze jeden zákonný zástupce s nasazenou rouškou.
 • Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
 • Nejsou stanovena žádná závazná pravidla pro organizaci vstupu žáků do budovy školy a pohybu osob před budovou školy.
 • Nejsou stanovena žádná závazná omezení počtu žáků ve třídách, odděleních či studijních skupinách.
 • Nošení ochranných prostředků dýchacích cest (roušky) se nezavádí.
 • Výuka bude probíhat dle rozvrhu.
 • Pohyb žáků po škole bude probíhat standardně – žáci střídají vyučujícího, učebny, dělí se do skupin.
 • Pobyt zákonných zástupců žáků a dalších osob uvnitř budovy škol a školských

zařízení je omezen. Zákonní zástupci pro vstup do školy používají výhradně vchod do historické budovy od hlavní silnice. Na konzultace s vyučujícími se ohlašují předem telefonicky.  Individuální schůzky se omezují na prostor vestibulu školy. Osoby při vstupu provedou dezinfekci rukou a použijí roušky.

 • Třídnické schůzky budou probíhat dle harmonogramu za stanovených opatření.
 • Škola v průběhu školního roku zváží konání těch aktivit, které nejsou pro naplnění školního

vzdělávacího programu nezbytné a dochází při nich ke koncentraci vyššího počtu lidí.  S organizací školních výletů a exkurzí, LVVK, plaveckého výcviku a akcí PPP škola počítá.

 • Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.
 • V případě projevení respiračních příznaků u žáka během vyučování zajistí škola oddělení žáka od ostatních žáků. Zákonný zástupce bude telefonicky vyzván k bezodkladnému vyzvednutí žáka.
 • Pokud budou příznaky patrné již před vstupem žáka do školy, nebude do školy vpuštěn.
 • Žákovi s přetrvávajícími příznaky onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí, a to potvrzením praktického lékaře pro děti a dorost.
 • V případě výskytu onemocnění kontaktuje školu příslušná KHS. Ta provede epidemiologické

šetření a sdělí škole další pokyny, popřípadě rozhodne o protiepidemických opatřeních.

 • Škola bude poskytovat vzdělávání distančním způsobem těm žákům, kterým je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna jejich osobní přítomnost ve škole a to za podmínky, že chybí více než polovina žáků alespoň jedné třídy. Žáci a studenti mají povinnost se distančně vzdělávat. Pokud bude chybět méně než polovina žáků jedné třídy, budou žákům zasílány prostřednictvím aplikace Bakaláři nebo Microsoft 365 materiály a úkoly na dané období.
 • Provoz školní družiny bude z kapacitních důvodů zajištěn jako v jiných školních letech.

Provoz školní jídelny bude fungovat za zvýšených hygienických pravidel.

Zakončení školního roku 2019/2020
Informace pro rodiče  | 18.06.2020

Zakončení školního roku 2019/2020

Zakončení letošního školního roku proběhne netradičně.

Rozloučení se žáky 1. stupně proběhne v 7,30 hodin před školou a poté jim bude rozdáno vysvědčení.

Rozloučení s našimi deváťáky a žáky druhého stupně proběhne od 8,30 hodin.

Vysvědčení si mohou převzít všichni žáci osobně.

Pokud si žák nevyzvedne vysvědčení 26. 6. 2020, bude vysvědčení vydáváno zákonnému zástupci ve škole po telefonické domluvě (326 357 151) od 29. 6. – 10. 7. 2020.

Foto ke článku
Informace pro rodiče  | 01.05.2020

A máme tu taky jednu čarodějnou pohádku

Tak se pěkně usaďte a dívejte se... Přichází POHÁDKA.

Zprávy z akcí

Další zprávy z akcí