Základní škola Luštěnice

Základní škola Luštěnice je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Kapacita školy umožňuje vzdělávat 300 žáků.

Plánované akce

Další plánované akce

Školní poradenské pracoviště

 

Na naší škole  působí školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP), které zajišťuje poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy.

K hlavním cílům ŠPP patří iniciace aktivit vedoucích k vylepšení sociálního klimatu školy - posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšíření oblastí primární prevence a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Za poskytování poradenských služeb na škole zodpovídá ředitelka školy, případně jí pověřený pracovník. Vedení školy se podílí společně s ostatními pracovníky na vytvoření Programu školního poradenského pracoviště na zabezpečování pedagogicko-psychologického poradenství poskytovaného ve škole, klade důraz na vzájemnou informovanost, spolupráci a dodržování etického kodexu školních poradenských pracovníků.

Odbornou a metodickou podporu poradenským pracovníkům ve škole poskytují školská poradenská zařízení, nejčastěji pedagogicko-psychologická poradna a speciálně pedagogické centrum.

Činnost ŠPP je legislativně opřena o vyhlášku č. 27/2016 o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a vyhláškou č. 197/2016 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních. Aktivity ŠPP zajišťují výchovné poradkyně a školní metodička prevence.

Pracovníci ŠPP:

 1. poradenští pracovníci školy

 2. pracovníci podílející se na poradenských službách a vytvářející konzultační tým pro poskytovaní služeb ve škole

 3. třídní učitel

 4. učitel-metodik pro přípravu školního vzdělávacího programu

 5. případně další pedagogové, zejména učitelé výchov

Cíle ŠPP:

 • pracovat se všemi subjekty školy a vytvořit tak širokou základnu primární prevence školní neúspěšnosti  a sociálně nežádoucích jevů,

 • sledovat účinnost preventivních programů aplikovaných školou a vytvořit metodické zázemí pro jejich vytváření a realizaci,

 • zavést do školství koncepci kariérového poradenství,

 • připravit podmínky a rozšířit možnosti integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných,

 • vybudovat příznivé sociální klima pro integraci kulturních odlišností a přijímání sociálních odlišností na škole,

 • posílit péči o žáky s neprospěchem a vytvořit předpoklady pro jeho snižování,

 • prohloubit včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,

 • poskytovat metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických aspektů vzdělávání do školních vzdělávacích programů,

 • prohloubit a zlepšit spolupráci a komunikaci mezi školou a rodiči,

 • integrovat poradenské služby poskytované školou se službami školských poradenských zařízení (zejm. pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra, střediska výchovné péče) a s úřady práce.

  Personální obsazení ŠPP: 

  Výchovné poradkyně: Gabriela Dvořáková

  Metodička primární prevence: Mgr. Zlatuše Swaczynová 

               Psychologický poradce: Matouš Jarolímek

                                                                                                                                 

Veškerá dokumentace pracovníků ŠPP je vedena v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů a je archivována.

Naše škoní poradenské pracoviště úzce spolupracuje zejména se školními poradenskými zařízení v Mladé Boleslavi:

Školní poradenská zařízení Mladá Boleslav

Adresa: Václavkova 1040, 293 01 Mladá Boleslav
Telefon: 326 731 066
E-mail: pppmb@seznam.cz
Web: www.pppstredoceska.cz

Objednání: zákonný zástupce dítěte, škola po dohodě s rodiči

 • pomáhá řešit výchovné a výukové problémy dětí a mládeže ve věku od 3 do 19 let
 • zajišťuje odborné psychologické a speciálně-pedagogické služby žákům, jejich zákonným zástupcům a školám, a to v otázkách osobnostního, sociálního, vzdělávacího a profesního vývoje dětí a mládeže
 • poskytuje péči a poradenství zvláště dětem a mládeži s vývojovými a výchovnými problémy či výukovými obtížemi
 • zajišťuje psychologické poradenství při volbě vzdělávací a profesní dráhy zajišťuje psychologické poradenství v náročných životních situacích a obdobích zpracovává odborné podklady pro správní rozhodnutí a vzdělávací opatření v případech stanovených školskými předpisy
 • poskytuje informační a metodickou pomoc školám, pedagogickým pracovníkům (zejména výchovným poradcům)
 • podílí se na aktivitách souvisejících s prevencí sociálně patologických jevů.

Speciální pedagogické centrum Mladá Boleslav

Adresa: Na Celně 2
Telefon: 326 726 053
Web: www.skolanacelne.cz

 • Poradenské zařízení pro děti a žáky se zdravotním postižením či zdravotním znevýhodněním

Návštěvu PPP a SPC je vhodné konzultovat s třídním učitelem popř. výchovným poradcem.