Základní škola Luštěnice

Základní škola Luštěnice je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Kapacita školy umožňuje vzdělávat 300 žáků.

Školní poradenské pracoviště

 

Na naší škole  působí školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP), které zajišťuje poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy.

K hlavním cílům ŠPP patří iniciace aktivit vedoucích k vylepšení sociálního klimatu školy - posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšíření oblastí primární prevence a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Za poskytování poradenských služeb na škole zodpovídá ředitelka školy, případně jí pověřený pracovník. Vedení školy se podílí společně s ostatními pracovníky na vytvoření Programu školního poradenského pracoviště na zabezpečování pedagogicko-psychologického poradenství poskytovaného ve škole, klade důraz na vzájemnou informovanost, spolupráci a dodržování etického kodexu školních poradenských pracovníků.

Odbornou a metodickou podporu poradenským pracovníkům ve škole poskytují školská poradenská zařízení, nejčastěji pedagogicko-psychologická poradna a speciálně pedagogické centrum.

Činnost ŠPP je legislativně opřena o vyhlášku č. 27/2016 o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a vyhláškou č. 197/2016 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních. Aktivity ŠPP zajišťují výchovné poradkyně a školní metodička prevence.

Pracovníci ŠPP:

 1. poradenští pracovníci školy

 2. pracovníci podílející se na poradenských službách a vytvářející konzultační tým pro poskytovaní služeb ve škole

 3. třídní učitel

 4. učitel-metodik pro přípravu školního vzdělávacího programu

 5. případně další pedagogové, zejména učitelé výchov

Cíle ŠPP:

 • pracovat se všemi subjekty školy a vytvořit tak širokou základnu primární prevence školní neúspěšnosti  a sociálně nežádoucích jevů,

 • sledovat účinnost preventivních programů aplikovaných školou a vytvořit metodické zázemí pro jejich vytváření a realizaci,

 • zavést do školství koncepci kariérového poradenství,

 • připravit podmínky a rozšířit možnosti integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných,

 • vybudovat příznivé sociální klima pro integraci kulturních odlišností a přijímání sociálních odlišností na škole,

 • posílit péči o žáky s neprospěchem a vytvořit předpoklady pro jeho snižování,

 • prohloubit včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,

 • poskytovat metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických aspektů vzdělávání do školních vzdělávacích programů,

 • prohloubit a zlepšit spolupráci a komunikaci mezi školou a rodiči,

 • integrovat poradenské služby poskytované školou se službami školských poradenských zařízení (zejm. pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra, střediska výchovné péče) a s úřady práce.

  Personální obsazení ŠPP

  Výchovné poradkyně: Gabriela Dvořáková

  Metodička primární prevence: Mgr. Zlatuše Swaczynová

  Veškerá dokumentace pracovníků ŠPP je vedena v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů a je archivována.

  Naše škoní poradenské pracoviště úzce spolupracuje zejména se školními poradenskými zařízení v Mladé Boleslavi:

Školní poradenská zařízení Mladá Boleslav

Adresa: Václavkova 1040, 293 01 Mladá Boleslav
Telefon: 326 731 066
E-mail: pppmb@seznam.cz
Web: www.pppstredoceska.cz

Objednání: zákonný zástupce dítěte, škola po dohodě s rodiči

 • pomáhá řešit výchovné a výukové problémy dětí a mládeže ve věku od 3 do 19 let
 • zajišťuje odborné psychologické a speciálně-pedagogické služby žákům, jejich zákonným zástupcům a školám, a to v otázkách osobnostního, sociálního, vzdělávacího a profesního vývoje dětí a mládeže
 • poskytuje péči a poradenství zvláště dětem a mládeži s vývojovými a výchovnými problémy či výukovými obtížemi
 • zajišťuje psychologické poradenství při volbě vzdělávací a profesní dráhy zajišťuje psychologické poradenství v náročných životních situacích a obdobích zpracovává odborné podklady pro správní rozhodnutí a vzdělávací opatření v případech stanovených školskými předpisy
 • poskytuje informační a metodickou pomoc školám, pedagogickým pracovníkům (zejména výchovným poradcům)
 • podílí se na aktivitách souvisejících s prevencí sociálně patologických jevů.

Speciální pedagogické centrum Mladá Boleslav

Adresa: Na Celně 2
Telefon: 326 726 053
Web: www.skolanacelne.cz

 • Poradenské zařízení pro děti a žáky se zdravotním postižením či zdravotním znevýhodněním

Návštěvu PPP a SPC je vhodné konzultovat s třídním učitelem popř. výchovným poradcem.