Základní škola Luštěnice

Základní škola Luštěnice je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Kapacita školy umožňuje vzdělávat 300 žáků.

Plánované akce

Další plánované akce

Základní údaje

Základní škola Luštěnice je úplná škola s devíti postupnými ročníky.
Kapacita školy umožňuje vzdělávání 300 žáků.

skola-lustenice

Součástí školy je školní družina, s kapacitou 135 žáků. První oddělení školní družiny je umístěno v budově OÚ, druhé v sousední sokolovně a další v budově pavilonu školy.

Základní škola Luštěnice poskytuje základní vzdělání pro děti z Luštěnic a jejich částí Voděrady, Zelená a okolních obcí Újezd, Újezdec, Smilovice, Bratronice a Rejšice. Větší část žáků dojíždí a proto je organizace dne školy přizpůsobena dopravní obslužnosti .

Vybavenost školy

 • V pavilonu jsou 4 učebny, které slouží jako kmenové učebny 1. stupně.
 • V novém objektu jsou 3 kmenové učebny 1.stupně a školní dílny.
 • V historické budově je 9 učeben, sloužících jako odborné pracovny, které jsou převážně k dispozici žákům 2. stupně - 2 PC učebny, učebna pro výuku českého jazyka, přírodopisu, matematiky, výtvarné výchovy a hudební výchovy, anglického jazyka, fyziky a zeměpisu.
 • Učebny jsou vybaveny klasickými pomůckami a audiovizuální technikou. Pro další studium, práci žáků i pedagogů je k dispozici školní knihovna, která je součástí učebny českého jazyka.
 • V sousedství školy se nachází pronajaté sportovní hřiště a sokolovna. Pro aktivní vyžití ve volných chvílích slouží prostranství kolem pavilonu 1. stupně.
 • Od ledna 2014 je součástí školy školní kuchyň a školní jídelna.

Spolupráce s rodiči a jinými subjekty

 • Rodiče dostávají informace o výsledcích vzdělávání průběžně prostřednictvím žákovských knížek. Na třídních schůzkách se řeší především společné třídní záležitosti a v době konzultací, které se konají dvakrát ročně, jsou učitelé k dispozici řešit záležitosti žáků s rodiči individuálně.
 • Úzce spolupracujeme se školskými poradenskými zařízeními v Mladé Boleslavi
 • Školská rada umožňuje zřizovateli i zástupcům z řad rodičů uplatňovat své podněty k výchovně vzdělávacímu procesu.

Dlouhodobé projekty a periodické akce

 • Během školního roku probíhají dlouhodobé projekty, které se každoročně doplňují. Projekty jsou převážně v rámci třídy, ale během roku probíhají i projekty, ve kterých se realizují žáci ze všech ročníků.
 • Jsou to např.: Klub mladého diváka, Den Země, Velikonoce, Sportovní hry, Luštěnický slavíček nebo Adventní výstava.
 • Škola je zapojena do evropského projektu "Ovoce do škol", "Mléko do škol",  do školního recyklačního programu "Recyklohraní"
 • Jako součást výchovně vzdělávací činnosti školy jsou do ŠVP zařazeny tyto „preferované“ školní akce:

  1. stupeň :

  • Povinný plavecký výcvik pro žáky 1. stupně
  • Poznávací exkurze, výlety, vícedenní poznávací výlety pro 5.ročník

  2. stupeň :

  • Lyžařský výcvikový kurz
  • Vodácký kurz
  • Výlety a exkurze, vícedenní poznávací výlety

  1.- 9. ročník

  • Ochrana člověka za mimořádných událostí
  • Projekty primární prevence