Základní škola Luštěnice

Základní škola Luštěnice je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Kapacita školy umožňuje vzdělávat 300 žáků.

Plánované akce

Další plánované akce

Výchovná poradkyně

Gabriela Dvořáková

Tel: 728 319 643
e-mail: dvorakova.gabriela@zs-lustenice.cz
Konzultační hodiny: po telefonické nebo osobní domluvě možno kdykoli ve škole

Úkoly výchovného poradce:

  • kariérní poradenství pro žáky 9. třídy - poradenství při výběru vhodné střední školy (volbě povolání), pomoc při vyplňování přihlášek
  • poradenství při řešení problémů žáků (školní neúspěchy, kázeňské problémy, konfliktní situace)
  • péče o žáky s poruchami učení (dyslexie, dysortografie, dyskalkulie)
  • péče o žáky mimořádně nadané, zajištění spolupráce se školskými poradenskými pracovišti a s jinými orgány státní správy (zejména s orgány péče o dítě)
  • poradenství žákům, pokud potřebují pomoci s potížemi osobního rázu

Informace výchovného poradce ke změnám v přijímacím řízení

Od 1. 1. 2012 nabyla účinnosti novela školského zákona, v přijímacím řízení došlo k některým změnám. Tyto změny najdete na www.zkola.cz nebo na www.msmt.cz.

K nejdůležitějším patří:

  • místo tří přihlášek mohou žáci podat jen dvě
  • ředitel střední školy po přijímacím řízení zveřejní seznam přijatých uchazečů a těm, kteří nebyli přijati, odešle rozhodnutí o nepřijetí (rozhodnutí o přijetí už posílat nebude) do10 pracovních dnů po zveřejnění seznamu přijatých uchazečů je nutno doručit střední škole zápisový lístek (dříve do 5 dnů)
  • zápisový lístek lze použít jen jedenkrát (dříve dvakrát), dvakrát jej lze použít jen v případě kladného rozhodnutí o odvolání
  • výstupní hodnocení žáků se ruší